Dochodzenie należności z tytułu mechanizmu solidarności i rekompensaty za szkolenie

by Krzysztof Buczak on 11/11/2015

SONY DSC

Jakiś czas temu na blogu pisałem o opłatach należnych klubom z tytułu tzw. „mechanizmu solidarności” oraz training compensation (rekompensaty za szkolenie). Zainteresowanych odsyłam TUTAJ i TUTAJ. Dzisiejszy wpis dotyczył będzie procedury dochodzenia tych roszczeń przed organami FIFA.


Opis przedstawionej procedury bazuje na założeniu, iż klub obowiązany do uiszczenia opłat został wezwany przez klub uprawniony do zapłaty. Jest to działanie o tyle celowe, iż po pierwsze przed organami Fifa należy wykazać, iż podmiot obowiązany odmawia zapłaty bądź kwestionuje wysokość żądanej kwoty, lub też pomimo otrzymania stosownego wezwania nie odniósł się do żądania, wobec czego skierowanie sprawy do rozstrzygnięcia jest uzasadnione. Odpowiedź otrzymana od klubu pozwala też poznać prawdopodobne stanowisko „procesowe”. Organem właściwym do rozwiązywania tego typu sporów jest Izba ds. Rozwiązywania Sporów Fifa (FIFA DRC – Dispute Resolution Chamber), wynika to wprost z przepisów Regulaminu FIFA w sprawie Statusu i Transferu Zawodników 1)RSTP art. 23 w zw. z art. 22.

TREŚĆ WNIOSKU

Aby zainicjować postępowanie przed Izbą należy złożyć wniosek w jednym z czterech oficjalnych języków FIFA (angielski, hiszpański, francuski, niemiecki). Wniosek powinien zawierać:

1) oznaczenie stron oraz ich adresów,
2) imię i nazwisko osoby reprezentującej klub, a jeżeli klub działa przez pełnomocnika to stosowne pełnomocnictwo oraz dane pełnomocnika, w tym dane adresowe,
3) przedstawienie dochodzonego roszczenia lub zgłaszanego wniosku,
4) prezentację sprawy, uzasadnienie roszczenia lub wniosku ze wskazaniem podstaw żądania oraz szczegóły zgłaszanych dowodów,
5) dokumenty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy,
6) dane w tym adresy świadków oraz osób (fizycznych lub prawnych) zaangażowanych w sprawę,
7) wartość przedmiotu sporu,
8) dowód uiszczenia opłaty od wniosku za wszczęcie i prowadzenie postępowania,
9) data i podpis.

Szczegółowego omówienia wymaga kwestia dowodów, które powinny zostać dołączone do wniosku oraz opłat od wniosku.

Przy sporach dotyczących zarówno opłat z tytułu mechanizmu solidarności jak i rekompensaty za szkolenie, do wniosku należy dołączyć oficjalne potwierdzenie z Polskiego Związku Piłki Nożnej 2)w przypadku gdy wnioskodawcą jest polski klub obejmujące takie informacje jak datę urodzenia zawodnika, wszystkie kluby, w których zawodnik grał od momentu ukończenia 12 roku życia, w tym dokładne daty zarejestrowania zawodnika w klubie wnioskującym, oraz określenie statusu zawodnika jako amatora lub profesjonalnego zawodnika. Dodatkowo dołączyć należy również zaświadczenie ze Związku wskazujące daty rozpoczęcia i zakończenia sezonów piłkarskich za okres, w którym zawodnik był zarejestrowany w klubie występującym z wnioskiem oraz dowód uiszczenia opłaty od wniosku.

W przypadku sporów dotyczących rekompensaty za szkolenie dodatkowo należy załączyć oficjalne potwierdzenie ze Związku określające kategorię klubu wnioskującego jak również informację o kategorii klubu obowiązanego do zapłaty.

Poza dowodami należy również wskazać niezbędne informacje dla ustalenia zarówno zasadności jak i wysokości opłaty, będą to więc m. in. informacja o dacie transferu, a w przypadkach dotyczących opłat z tytułu mechanizmu solidarności także kwota transferu (jeżeli jest znana) bo to od niej liczona jest suma do wypłaty na rzecz klubów szkolących zawodnika.

KOSZTY

Jak wspomniałem do wniosku powinien zostać załączony dowód uiszczenia opłaty. Jednakże nie w każdym wypadku opłata jest wymagana. W sprawach, w których żądana kwota czy to z tytułu rekompensaty za szkolenie czy też mechanizmu solidarności nie przekracza 50.000 CHF 3)franków szwajcarskich tj. w dacie publikacji wpisu 196 985,20 złotych klub jest zwolniony z obowiązku jej uiszczania. W przypadku dochodzenia kwot przekraczających w/w sumę przewidziane są następujące opłaty:

Wartość przedmiotu sporu (żądanej kwoty) Wysokość opłaty od wniosku:

Wartość przedmiotu sporu (żądanej kwoty) Wysokość opłaty od wniosku
Do kwoty 100.000 CHF 2.000 CHF
Do kwoty 150.000 CHF 3.000 CHF
Do kwoty 200.000 CHF 4.000 CHF
Kwota 201.000 CHF lub wyższa 5.000 CHF

W przypadku gdy Izba uzna racje wnioskodawcy i nakaże drugiej stronie zapłatę rekompensaty lub opłaty wynikającej z mechanizmu solidarności w żądanej wysokości strona przeciwna zobowiązana jest do zwrotu wnioskującemu opłaty poniesionej na etapie składania wniosku. Dodatkowo przegrywający zobowiązany jest do zapłaty pozostałych kosztów postępowania, których wysokość również uzależniona jest od wysokości roszczenia. I tak koszty postępowania zamykają się w następujących kwotach:

Wysokość żądanej kwoty (wartość przedmiotu sporu)  Koszty postępowania
Do 50.000 CHF  5.000 CHF
Do 100.000 CHF  10.000 CHF
Do 150.000 CHF  15.000 CHF
Do 200.000 CHF 20.000 CHF
Powyżej 200.000 CHF 25.000 CHF

Koszty rozdzielane są wg ogólnej zasady panującej w postępowaniach sądowych i pozasądowych. Oznacza to więc, iż podział kosztów pomiędzy stronami uzależniony jest od rezultatu postępowania. Jeżeli wnioskujący klub żądał zasądzenia opłaty w wysokości przykładowo 60 000 EURO i kwota ta w całości została zasądzona od strony przeciwnej, to klubowi należy się zwrot poniesionej opłaty od wniosku (2.000 CHF bo żądana kwota przekraczała 50.000 CHF, a więc klub nie był zwolniony od poniesienia opłaty od wniosku) gdyż obowiązek pokrycia kosztów spoczywa na klubie przegrywającym. Ten ostatni zobowiązany jest więc do zapłaty na rzecz wnioskującego kwoty 2.000 CHF oraz 8.000 CHF na rzecz FIFA.

W przypadku jednak gdyby w analogicznej sytuacji na rzecz klubu wnioskującego zasądzono jedynie 30.000 EURO to jest on obowiązany do pokrycia połowy kosztów (wygrał sprawę jedynie w 50 %). Koszty postępowania to 10.000 CHF, 2.000 CHF zostało uiszczone przy okazji składania wniosku, klub obowiązany jest więc do dopłaty 3.000 CHF kosztów na rzecz FIFA, podczas gdy druga strona zobowiązana jest do przelania na konto organizacji 5.000 CHF.

Przepisy przewidują jednak dwa wyjątki od będącego regułą obowiązku ponoszenia kosztów postępowania. Pierwszy ma miejsce w sytuacji, gdy sprawa dotycząca rekompensaty za szkolenie lub opłaty z tytułu mechanizmu solidarności nie wymaga analizy skomplikowanych zagadnień prawnych lub sytuacji faktycznych lub należy do kategorii spraw, co do których FIFA ma jasne, ugruntowane stanowisko (orzecznictwo). FIFA może wtedy przedstawić stronom wysokość kwoty jaką uważa za uzasadnioną w przedmiotowej sprawie oraz sposób jej obliczenia. Jeżeli kluby nie zażądają w terminie 15 dni od otrzymania takiej informacji formalnej decyzji to zaproponowaną wysokość uznaję się za zaakceptowaną, a opłata od wniosku jest zwracana stronie. Drugi wyjątek dotyczy sytuacji gdy Izba wyda rozstrzygnięcie bez uzasadnienia, a strona uzasadnienia nie zażąda.

ROZSTRZYGANIE

Zasadą postępowania przed Izbą ds. rozwiązywania Sporów jest postępowanie pisemne. Jeżeli wniosek złożony przez klub spełnia wymogi formalne i nie ma przeszkód w dalszym jego procedowaniu, jest wysyłany do przeciwnego klubu wraz z informacją, w jakim czasie 4)zasadniczo 20 dni należy przesłać odpowiedź zawierającą stanowisko względem zgłoszonych we wniosku roszczeń i żądań. Po otrzymaniu odpowiedzi lub po bezskutecznym upływie terminu na jej złożenie, Izba przystępuje do rozstrzygania w sprawie. W wyjątkowych wypadkach Izba może zarządzić ponowną wymianę pism. Również na zasadzie wyjątku od reguły Izba może zarządzić przeprowadzenie dowodów z przesłuchania stron. Posiedzenie odbywa się także jeżeli strona wnioskowała o dopuszczenie dowodu ze świadków. Izba może również przeprowadzić dowód nie wskazany przez strony. Z zastrzeżeniem wyjątków opisanych przy okazji kwestii kosztów, rozstrzygnięcie zapada w formie decyzji, która wraz z uzasadnieniem doręczana jest stronom.

Od decyzji Izby Stronom przysługuje apelacja do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie.

Zważywszy, iż jak wspomniałem postępowanie odbywa się przeważnie w drodze wymiany pism, a w przypadku wartości przedmiotu sporu do 50.000 CHF wnioskodawca zwolniony jest z obowiązku uiszczania opłaty od wniosku, dochodzenie należności z mechanizmu solidarności oraz rekompensaty za szkolenie nie musi się wiązać z poniesieniem wielkich nakładów finansowych. Jednocześnie środki, przewidziane w regulacjach dotyczących mechanizmu solidarności i rekompensaty za szkolenie mogą znacznie podreperować budżet, zwłaszcza mniejszych klubów.

Co istotne, Izba ds. Rozwiązywania Sporów publikuje swoje rozstrzygnięcia pod tym adresem, co pozwala na śledzenie linii orzeczniczej tego organu. Warto więc obserwować kariery swoich wychowanków i egzekwować wypłatę środków za wyszkolenie zawodników.

 

Fot: davidpc_ / Foter.com / CC BY-NC-SA

References   [ + ]

1. RSTP
2. w przypadku gdy wnioskodawcą jest polski klub
3. franków szwajcarskich tj. w dacie publikacji wpisu 196 985,20 złotych
4. zasadniczo 20 dni

No comments yet.

Write a comment:

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#4) Application request limit reached
Type: OAuthException
Code: 4
Please refer to our Error Message Reference.
Copyright 2014 Kancelaria Buczak
Polityka prywatności - pliki cookie
ul. Radzikowskiego 7/3, 31-315 Kraków
NIP 94 52 071 687
serwisy internetowe rzeszów hauerpower.com
studio Kraków oraz optymalizacja seo stron