Ekwiwalent za wyszkolenie w sportach jeździeckich

by Krzysztof Buczak on 06/27/2017

32844590432_5653a1bcf1_b

Na blogu pisałem już o ekwiwalencie za wyszkolenie w piłce nożnej (tutaj). Ekwiwalent za wyszkolenie jest jednak konstrukcją dość powszechnie stosowaną w przepisach związków sportowych, stąd też odnośne regulacje możemy znaleźć w wielu innych dyscyplinach. Dzisiaj przyjrzymy się regulacjom wprowadzonym przez Polski Związek Jeździecki.

Aktem prawnym regulującym kwestie ekwiwalentu za wyszkolenie w jeździectwie jest Regulamin zmiany barw klubowych Polskiego Związku Jeździeckiego wraz z załącznikiem nr 1. Wyjaśniając być może enigmatyczne pojęcie “ekwiwalentu za wyszkolenie”, można stwierdzić, że ekwiwalent jest to zryczałtowana opłata należna klubowi szkolącemu zawodnika, mająca na celu rekompensatę kosztów poniesionych w związku ze szkoleniem.

Powołane przepisy formułują generalną zasadę, iż zawodnik zmieniający barwy klubowe 1)zgodnie z regulaminem zmianę barw klubowych stanowi również zaprzestanie reprezentowania barw dotychczasowego klubu i zarejestrowanie się jako zawodnik niezrzeszony zobowiązany jest do zapłaty na rzecz klubu odstępującego ekwiwalentu za wyszkolenie, którego wysokość określa następująca tabela:

Wysokość ekwiwalentu uzależniona jest więc, od ilości sezonów spędzonych w klubie oraz zdobytych uprawnień sportowych/klas w czasie reprezentowania klubu.

Przykładowo więc zawodnik, który nie uzyskał uprawnień sportowych, ale reprezentował klub przez 5 lat zobowiązany jest, w przypadku zmiany barw klubowych, do zapłaty kwoty 7.000 zł.

Sankcją dla zawodników, którzy nie dopełnili obowiązków związanych ze zmianą barw klubowych, w tym nie dokonali zapłaty ekwiwalentu, jest roczna karencja polegająca na zakazie startów w zawodach, 2)na szczeblach regionalnych i ogólnopolskich oraz zakaz reprezentowania barw narodowych nakładana na zawodnika na wniosek klubu złożony w terminie 14 dniu od:

a) zaprzestania przez zawodnika reprezentowania dotychczasowych barw klubowych – w wypadku zawodnika reprezentującego klub na podstawie stosunku stowarzyszeniowego,
b) upływu określonego w umowie terminu rozliczenia się z klubem – w wypadku zawodnika reprezentującego klub na podstawie umowy o reprezentowanie barw klubowych.

Warto jednak pamiętać, iż powołany regulamin zawiera znaczną liczbę wyjątków, które bezpośrednio lub pośrednio zwalniają z obowiązku zapłaty ekwiwalentu. Poniżej przedstawiam zestawienie przypadków, gdy zawodnik nie jest zobowiązany do zapłaty ekwiwalentu w ogóle lub nie jest zobowiązany do zapłaty ekwiwalentu w wysokości określonej w załączniku do regulaminu:

  1. zawodnik reprezentuje klub na podstawie stosunku stowarzyszeniowego, jednak warunki współpracy, o których mowa w § 6 3)§ 6 Umowa o reprezentowanie barw klubowych powinna zostać zawarta na piśmie pod rygorem nieważności i określać w szczególności:1) strony umowy, 2) prawa i obowiązki stron, w tym finansowe, dotyczące szkolenia zawodnika przez klub, 3) prawa i obowiązki stron, w tym finansowe, dotyczące uczestnictwa zawodnika w rywalizacji sportowej jako reprezentanta klubu, 4) okres, na jaki umowa została zawarta, 5) sposób rozwiązania umowy, 6) prawa i obowiązki stron dotyczące rozliczenia współpracy pomiędzy klubem a zawodnikiem w razie rozwiązania umowy, w tym wysokość ekwiwalentu należnego klubowi za szkolenie zawodnika. nie zostały określone w formie pisemnej nie zostały określone w formie pisemnej. Regulamin nie ma więc zastosowania w sytuacji gdy stron nie łączy umowa, a akceptacja statutu klubu i innych warunków współpracy nie została dokonana w formie pisemnej.
  2. Zawodnik reprezentuje klub na podstawie umowy, a umowa ta zawiera postanowienia dotyczące kwestii ekwiwalentu. Regulamin ma bowiem zastosowanie wyłącznie do zawodników reprezentujących klub na podstawie umowy o reprezentowanie barw klubowych, w zakresie w tych umowach nieuregulowanych. Jeżeli więc strony ustalą kwestię ekwiwalentu odmiennie, np. rezygnując z tych świadczeń, to zawodnika i klub wiąże umowa, a nie regulamin.
  3. Zawodnik został zwolniony przez klub z zapłaty ekwiwalentu dobrowolnie.
  4. Zawodnik został zwolniony przez klub z obowiązku zapłaty ekwiwalentu na podstawie przepisów. Zgodnie z regulaminem jeżeli zawodnik samodzielnie ponosił koszty szkolenia i startu w zawodach lub jeżeli koszty te były ponoszone przez klub z dotacji lub celowych wpłat sponsorskich klub zobowiązany jest (obligatoryjnie) zwolnić zawodnika z obowiązku zapłaty ekwiwalentu.
  5. Klub zawodnika ulega likwidacji lub skreśleniu z rejestru Polskiego Związku Jeździeckiego.

Analizując wyżej powołane wyłączenia, wydaje się, iż sytuacje, w których stosowane będą przepisy regulaminu zmiany barw klubowych mogą stanowić wyjątek od reguły, jaką będzie indywidualne uzgadnianie warunków opuszczenia klubu.

Fot.: keith ellwood via Foter.com / CC BY

References   [ + ]

1. zgodnie z regulaminem zmianę barw klubowych stanowi również zaprzestanie reprezentowania barw dotychczasowego klubu i zarejestrowanie się jako zawodnik niezrzeszony
2. na szczeblach regionalnych i ogólnopolskich oraz zakaz reprezentowania barw narodowych
3. § 6 Umowa o reprezentowanie barw klubowych powinna zostać zawarta na piśmie pod rygorem nieważności i określać w szczególności:1) strony umowy, 2) prawa i obowiązki stron, w tym finansowe, dotyczące szkolenia zawodnika przez klub, 3) prawa i obowiązki stron, w tym finansowe, dotyczące uczestnictwa zawodnika w rywalizacji sportowej jako reprezentanta klubu, 4) okres, na jaki umowa została zawarta, 5) sposób rozwiązania umowy, 6) prawa i obowiązki stron dotyczące rozliczenia współpracy pomiędzy klubem a zawodnikiem w razie rozwiązania umowy, w tym wysokość ekwiwalentu należnego klubowi za szkolenie zawodnika. nie zostały określone w formie pisemnej

No comments yet.

Write a comment:

Na skutek wniesionej przez kancelarię skargi kasacyjnej NKO PZPN uchyliła niekorzystną dla klienta decyzję organu Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej. ... See MoreSee Less

Po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN uchyliła rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej i przyznała ekwiwalent reprezentowanemu przez kancelarię klubowi. ... See MoreSee Less

Copyright 2014 Kancelaria Buczak
Polityka prywatności - pliki cookie
ul. Radzikowskiego 7/3, 31-315 Kraków
NIP 94 52 071 687
serwisy internetowe rzeszów hauerpower.com
studio Kraków oraz optymalizacja seo stron