Na co zwracać uwagę w umowach z pośrednikiem transakcyjnym

by Krzysztof Buczak on 11/25/2016

10499253804_fbdb445010_b Dla wielu zawodników, którzy stawiają pierwsze kroki w seniorskiej piłce pierwszą lub jedną z pierwszych umów jakie podpisują, jest umowa zawierana z pośrednikiem transakcyjnym. Na obecnym etapie profesjonalizacji sportu, podpisanie umowy z pośrednikiem transferowym często jest chronologicznie wcześniejsze niż podpisanie pierwszego zawodowego kontraktu. Współpraca z pośrednikiem ma na celu w pierwszej kolejności promocje i doprowadzenie do zawarcia profesjonalnego kontraktu, a następnie dalszy rozwój i grę w możliwie najlepszych klubach. Skoro więc pośrednik staje się odpowiedzialny za karierę zawodnika, należy dokładnie określić zasady współpracy w umowie zawieranej z pośrednikiem transakcyjnym. Warto więc zlecić prawnikowi analizę jej zapisów pod kątem ewentualnego ryzyka i konsekwencji finansowych. Jakkolwiek niniejszy wpis nie zastąpi indywidualnej porady prawnej, wskazuję w nim 5 kwestii, na które należy bezwzględnie zwrócić uwagę.

  1. Czy strona umowy jest wpisana na listę pośredników transakcyjnych?

Uchwała PZPN o pośrednikach transakcyjnych definiuje pośrednika transakcyjnego w następujący sposób:

„Pośrednikiem transakcyjnym” (dalej „pośrednikiem”) jest osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna, zarejestrowana w PZPN zgodnie z postanowieniami nin. Uchwały, która nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem reprezentuje Klub lub zawodnika przy negocjacjach i zawieraniu umowy transferowej względnie Kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej (w tym umowy zlecenia lub agencyjnej), pośrednictwa pracy lub jakiegokolwiek innego stosunku prawnego.

Warunkiem świadczenia usług w zakresie reprezentacji zawodników jest więc wpis na listę pośredników w PZPN. Polski Związek Piłki Nożnej publikuje na swojej stronie internetowej listę osób fizycznych i prawnych zarejestrowanych jako pośrednicy transakcyjni. Listę pośredników na sezon 2015/2016 znajdziecie TUTAJ.

Dlaczego jest to istotne? Zgodnie z pkt 10.7 uchwały PZPN o pośrednikach, Klub lub Zawodnik, który zawiera Umowę pośrednictwa z osobą nieposiadającą uprawnień Pośrednika podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej. Kary dyscyplinarne dla zawodnika jakie przewiduje regulamin dyscyplinarny to przykładowo kara pieniężna nie niższa niż 1.000 zł lub dyskwalifikacja.

  1. Wynagrodzenie/odpłatność umowy.

Na wstępie uwaga dotycząca zawodników niepełnoletnich. Na mocy uchwały o pośrednikach PZPN zabronione jest podpisywanie umów pośrednictwa na podstawie, których zawodnik poniżej 18 roku życia byłby zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia pośrednikowi w związku z zawarciem kontraktu lub umowy transferowej jak również zawierających zobowiązanie do uiszczenia takich opłat w przyszłości. Nieprzestrzeganie tego zapisu skutkować może sankcjami dyscyplinarnymi (również dla zawodnika).

Co się zaś tyczy pozostałych umów. W umowie powinno być wyraźnie określone czy umowa jest odpłatna czy nieodpłatna, a jeżeli przewidziano odpłatność umowy to należy zadbać o precyzyjne określenie podstaw do wypłaty wynagrodzenia. Często umowy pośrednictwa konstruowane są w ten sposób, iż pośrednik wynagradzany jest przez klub zawodnika, jeżeli kontrakt z klubem został zawarty w wyniku działań pośrednika. Oczywiście w tym celu konieczne jest zawarcie osobnej umowy już pomiędzy pośrednikiem a klubem. Drugim stosowanym modelem jest ten, w którym to zawodnik płaci pośrednikowi wynagrodzenie określone jako procent swoich zarobków. Wtedy należy precyzyjnie określić wysokość kwoty od jakiej wynagrodzenie jest liczone i terminy płatności, jak również dokumenty na podstawie których płatność ma być dokonywana – przykładowo faktury. Szerzej na ten temat pisałem TUTAJ.

  1. Okres obowiązywania umowy.

Po zmianie regulacji umowy pośrednictwa mogą być zawierane na dowolny czas oznaczony ze wskazaniem daty rozpoczęcia i zakończenia umowy. Prawnie dopuszczalne jest więc zawarcie umowy na okres np. 10 lat. Do wiązania się długą umową z pośrednikiem, należy jednak podchodzić z dużą dozą ostrożności. Oczywiście pośrednik, zawierający umowę z zawodnikiem niepełnoletnim będzie chciał zawrzeć ją na czas dłuższy niż do dnia uzyskania pełnoletności przez zawodnika, aby mógł w związku z wykonywanymi czynnościami uzyskać wynagrodzenie. W przypadku więc umów stosunkowo długich, należy określić wyraźnie sytuacje, w których strona umowy jest upoważniona do jej rozwiązania, aby w przypadku nieprawidłowo układającej się współpracy (zwłaszcza przy umowach z zastrzeżoną „wyłącznością”, o czym poniżej) – niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie, zawodnik nie był „skazany” na pośrednika.

  1. Wyłączność

Umowy pośrednictwa dzielą się na umowy z klauzulą „wyłączności” i bez niej. W pierwszym przypadku zawodnik zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictwa do prowadzenia swoich spraw „piłkarskich” innym osobom poza pośrednikiem wskazanym w umowie. W drugim przypadku, zawodnik może udzielić upoważnienia kilku pośrednikom. W sytuacji zawarcia kilku umów pośrednictwa „niewyłącznych” powstaje pewne ryzyko, że więcej niż jeden pośrednik będzie domagał się wynagrodzenia, w związku  z podpisaniem lub przedłużeniem kontraktu. Aby uniknąć takich sytuacji można zastrzec, iż dany pośrednik jest uprawniony do negocjowania wyłącznie ze ściśle określonymi klubami. Przykładowo pośrednik A może reprezentować zawodnika przed klubami A,B,C, a pośrednik Z przed klubami D,E,F. Drugie rozwiązanie to ścisłe określenie czynności, które decydują o przyznaniu prowizji. Zastrzeżenia te dotyczą głównie przypadków, gdy do zapłaty prowizji zobowiązany jest zawodnik.

  1. Zapis na sąd polubowny.

I na koniec kwestia może najmniej oczywista. Otóż, zgodnie z powoływaną już uchwałą PZPN wszelkie spory majątkowe powstałe pomiędzy pośrednikami a klubami lub zawodnikami wynikające z umów pośrednictwa powinny być poddawane pod rozstrzygnięcie Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN. Innymi słowy w umowie powinien znaleźć się zapis na sąd polubowny. Zgodnie z art. 110 Regulaminu Dyscyplinarnego:

Za niewykonanie, niedopełnienie lub niedbałe wykonanie obowiązków określonych w Statucie Polskiego Związku Piłki Nożnej, uchwałach, decyzjach lub wytycznych organów Polskiego Związku Piłki Nożnej, ligi zawodowej lub innych podmiotów, pozostających w strukturach Polskiego Związku Piłki Nożnej, naruszenie norm moralno – etycznych obowiązujących w piłce nożnej  a także niewykonanie, niedopełnienie lub niedbałe wykonanie rozstrzygnięć organów administracji publicznej, dotyczących sportu piłki nożnej,  wymierza się kary: (…)

W związku z powyższym, w określonych przypadkach brak wspomnianej klauzuli może skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną także samego zawodnika.

Fot: kev-shine via Foter.com / CC BY

No comments yet.

Write a comment:

Na skutek wniesionej przez kancelarię skargi kasacyjnej NKO PZPN uchyliła niekorzystną dla klienta decyzję organu Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej. ... See MoreSee Less

Po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN uchyliła rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej i przyznała ekwiwalent reprezentowanemu przez kancelarię klubowi. ... See MoreSee Less

Copyright 2014 Kancelaria Buczak
Polityka prywatności - pliki cookie
ul. Radzikowskiego 7/3, 31-315 Kraków
NIP 94 52 071 687
serwisy internetowe rzeszów hauerpower.com
studio Kraków oraz optymalizacja seo stron