Pośrednicy transferowi – najważniejsze zmiany

by Krzysztof Buczak on 03/30/2015

4104351428_3877955604_z

Nieco w cieniu przygotowań do meczu eliminacyjnego polskiej reprezentacji, PZPN uchwalił i opublikował nowe przepisy dotyczące pośredników transferowych. O planach w tym zakresie pisałem już na blogu przy okazji omawiania rekomendacji FIFA. W niniejszym artykule postaram się omówić najważniejsze zmiany.

Znikają licencje menedżerskie, a od 1 kwietnia 2015 roku, kiedy to omawiane przepisy wejdą w życie należy przyswoić sobie pojęcie pośrednika transakcyjnego. Pośrednikiem transakcyjnym będzie podmiot zarejestrowany w związku, który reprezentuje klub lub zawodnika przy zawieraniu umów. Co istotne, od teraz pośrednikiem będą mogły być osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne. Dotychczas działający na rynku menedżerowie jak i osoby wchodzące dopiero na rynek mają swobodę w wyborze formy organizacyjnej prowadzonej działalności gospodarczej. Mogą więc prowadzić działalność pośrednika w formie spółki osobowej, kapitałowej czy też jednoosobowej działalności gospodarczej.

Wbrew pozorom, rezygnacja z licencji wcale nie oznacza, iż “pośrednictwo transakcyjne” wolne będzie od opłat. Aby zostać pośrednikiem transakcyjnym należy złożyć wniosek o wpis na listę do PZPN wraz ze stosowną deklaracją oraz uiścić opłatę za wpis w wysokości 1000 zł. Dotychczas za przystąpienie do egzaminu na menedżera ds. piłkarzy trzeba było uiścić opłatę “rekrutacyjną” w wysokości 5.000 zł, a otrzymana licencja zachowywała ważność przez 5 lat. Po tym okresie należało ponownie przystąpić do egzaminu, z czym wiązał się obowiązek uiszczenia kolejnej opłaty w tej samej wysokości. Z tej perspektywy wydaje się więc, iż opłata na rzecz związku uległa obniżce i to aż pięciokrotnie. Otóż nie, została dokładnie na takim samym poziomie. Wynika to z faktu, iż na każdy sezon rozgrywkowy należy rejestrować się osobno. W praktyce więc, opłata na rzecz PZPN wynosi 1000 zł rocznie.

Jeżeli chodzi o transparentność transakcji to szykuje się tu prawdziwa rewolucja. PZPN postanowił bowiem publikować poza listą imion i nazwisk pośredników 1)spodziewam się, iż w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych będzie to firma lub nazwa również zawarte przez pośredników transakcyjnych umowy pośrednictwa oraz łączną wysokość wynagrodzenia pośrednika jaką otrzymał on w ciągu roku od klubów i zawodników.

Zważywszy, iż wskazana wyżej okoliczność może okazać się dla części osób zniechęcają, rodzi się pytanie, jakie są prawne konsekwencję działania bez wcześniejszej rejestracji. Osoba podejmująca się pośrednictwa przy transakcji bez wymaganej rejestracji, nie będzie mogła zostać wpisana na listę przez następne dwa lata, a w przypadku dalszych naruszeń przez kolejne 5. Nie jest to specjalnie dotkliwa kara, ale trzeba zauważyć, iż PZPN nie ma możliwości do zastosowania chociażby kar finansowych względem osób i podmiotów nie będących członkami związku i nie  podlegającym odpowiedzialności dyscyplinarnej związku sportowego na podstawie ustawy o sporcie. Dla zapewnienia więc przestrzegania przepisów, posłużono się dotychczasowym rozwiązaniem, a więc karane dyscyplinarnie będą kluby i zawodnicy korzystający z usług z pośrednika niezarejestrowanego w związku.

Sygnalizowana już wcześniej, aczkolwiek niezwykle istotna zmiana dotyczy zawodników niepełnoletnich. Otóż po pierwsze umowę z takim zawodnikiem może zawrzeć tylko pośrednik będący osobą fizyczną. Po drugie pośrednik nie może otrzymywać jakichkolwiek opłat w związku z zawarciem kontraktu lub transferem zawodnika niepełnoletniego. Jakie jest więc ekonomiczne uzasadnienie zawierania tego typu umów? Wydaje się, że w związku ze zniesieniem maksymalnego okresu obowiązywania umowy (obecnie można zawrzeć ją na dowolny czas oznaczony) pośrednicy mogą zawierać długoterminowe umowy z utalentowanymi młodymi piłkarzami licząc na zyski w przyszłości, po osiągnięciu przez zawodnika 18 roku życia.

Co z dotychczasowymi umowami? Pozostają w mocy jeżeli menedżer wpiszę się na listę pośredników. Co ciekawe umowy zawarte przed 1 kwietnia nie mogą być przedłużane. Nie do końca jasny jest dla mnie sens tej regulacji. Skoro nowe umowy mogą zostać zawarte na okres dłuższy niż dwa lata to dlaczego nie można w formie aneksu przedłużyć dotychczasowych umów, zwłaszcza że przepisy nowe nie różnią się w sposób radykalny od poprzednio obowiązujących?

Nie będę się specjalnie rozpisywał na temat wymagań stawianych kandydatom na pośrednika transakcyjnego gdyż są one zbliżone do dotychczasowych. Pośrednikiem może być tylko osoba mająca nieposzlakowaną reputację, w tym w szczególności nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo umyślne skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego oraz nie podlega w okresie rejestracji dyskwalifikacji, a w przeszłości nie była zdyskwalifikowana za korupcje. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych w/w wymagania odnoszą się do osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu. Ujmując syntetycznie powyższe wymagania pośrednikiem nie może być osoba ukarana karą dyskwalifikacji za korupcję kiedykolwiek, zdyskwalifikowana za inne naruszenie na okres danego sezonu rozgrywkowego, prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne aż do zatarcia skazania.

Na ten moment pośrednicy nie mają obowiązku posiadania ubezpieczenia, aczkolwiek PZPN zastrzegł, iż wymóg taki może zostać wprowadzony w drodze osobnej uchwały.2)o dotychczasowym obowiązku ubezpieczenia oc pisałem tutaj

Wbrew pozorom, mimo zapowiadanej deregulacji nie zmieniło się aż tak wiele. Zobaczymy czy nowe przepisy wpłyną na reorganizację podmiotów działających na rynku np. poprzez przekształcenie formy prawnej działalności. Najdalej idącą zmianą wydaje się ta związana z publikowaniem umów i wynagrodzenia pośredników, która na pewno nie ucieszy tych ostatnich.

 

Fot: nicksarebi / Foter / CC BY

References   [ + ]

1. spodziewam się, iż w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych będzie to firma lub nazwa
2. o dotychczasowym obowiązku ubezpieczenia oc pisałem tutaj

11 komentarzy

 1. 09/1/2016Kamil says:

  Witam, pytanie czy do bycia pośrednikiem transakcyjnym potrzeba mieć działalność gospodarczą?

 2. 09/1/2016Krzysztof Buczak says:

  Panie Kamilu,
  zasadniczo PZPN nie wymaga prowadzenia działalności gospodarczej. Teoretycznie więc możliwe jest działanie bez prowadzenia działalności, na zasadzie umów zlecenia zawieranych z klubami/zawodnikami, ale wtedy zleceniodawca musi odprowadzać składki za zleceniobiorcę od każdej umowy. W praktyce podejrzewam, że żaden klub nie chciał by iść w taki układ przy prowizji bo ta przeważnie płatna jest na podstawie faktury i to jest prostsze dla wszystkich stron. Podejrzewam również, iż mogłoby to stanowić problem przy ubezpieczeniu, które dla pośredników jest obowiązkowe. Ubezpieczenie bowiem ma zapewnić ochronę za szkody wyrządzone przy prowadzeniu działalności w zakresie pośrednictwa. Nie chcąc prowadzić działalności gospodarczej we własnym imieniu, można założyć i zarejestrować spółkę i działać jako jej przedstawiciel/organ uprawniony do reprezentacji.

 3. 02/8/2017Grześ says:

  Panie Krzysztofie,

  przecież chwilę wcześniej napisał Pan, że omawiane ubezpieczenie nie jest obowiązkowe …

 4. 02/8/2017Krzysztof Buczak says:

  Panie Grzegorzu,
  W momencie kiedy pisany był artykuł, uchwała PZPN o obowiązkowym ubezpieczeniu OC prawdopodobnie nie była jeszcze opublikowana, niemniej jednak obowiązek taki został wprowadzony uchwałą zarządu związku.
  Pozdrawiam

 5. 05/31/2017Tomasz says:

  Panie Krzysztofie,

  Gdzie trzeba wysłać umowę pośrednictwa jeżeli podpisze się umowę z zawodnikiem z Serbii, który nigdy nie grał w Polsce i stanę się jego pośrednikiem? Zawodnik chce żebym znalazł mu klub w dowolnym miejscu. W Polsce, na Węgrzech lub na Słowacji.

  Pytanie zadaje dlatego, że na liście umów pośrednictwa przekazanych do PZPN jest bardzo mało zagraniczych piłkarzy. Dlaczego tak jest?

  Czy pośrednicy przekazują wszystkie umowy pośrednictwa i czy nieprzekazanie może grozić ew. Sankcjami? Czy można wysłać umowę pośrednictwa do PZPN po podpisaniu kontraktu z klubem przez zawodnika?

 6. 05/31/2017Krzysztof Buczak says:

  Panie Tomaszu,

  jeżeli jest Pan zarejestrowany w PZPN jako pośrednik transakcyjny, wiążą Pana obowiązki wynikające z przepisów przez PZPN ustanowionych. Tak więc zgodnie z art. 4 ust. 7 uchwały Po zawarciu Umowy pośrednictwa Pośrednik zobowiązany jest w terminie 3 dni, nie później jednak niż do dnia zawarcia kontraktu lub umowy transferowej, wprowadzić ją do Systemu rejestracyjnego pod rygorem bezskuteczności wobec PZPN oraz przesłać listem poleconym do PZPN jej oryginał. Praktyka jest taka, że umowa pośrednictwa jest zgłaszana dopiero jeżeli wiadomo, że kontrakt zostanie zawarty z polskim klubem i wysyłana jest razem lub przy okazji zgłaszania kontraktu. W takiej sytuacji, w przypadku sporu o niewypłaconą prowizję, wątpię aby związek uwzględnił zarzut, iż umowa nie została zgłoszona w ciągu trzech dni, jeżeli została zgłoszona w dniu zawarcia kontraktu. W przypadku gdy zawodnik podpisuję umowę poza Polską, skuteczność względem PZPN jest w zasadzie bez znaczenia, jeżeli osoba zobowiązana do zapłaty prowizji i pośrednik nie poddali sporu pod właściwość organów dysc. Polskiego Związku.

  Pozdrawiam

 7. 07/6/2017Marek says:

  Panie Krzysztofie,

  4. Rejestracja
  Trzeba samodzielnie wprowadzić do systemie rejestracyjnego prawidłowo podpisanej deklaracji pośrednika wraz z potwierdzeniem wysłania listem poleconym do PZPN oryginału deklaracji.

  Gdzie trzeba wprowadzić do systemu rejestracyjnego prawidłowo podpisanej deklaracji. Jaka strona?

 8. 07/10/2017Krzysztof Buczak says:

  Podejrzewam, że chodzi o stronę https://pzpn24.pzpn.pl/Account/Login?ReturnUrl=%2F Jeżeli będzie miał Pan trudności z wprowadzeniem deklaracji proszę kontaktować się z PZPN telefonicznie. Na pewno pomogą. Pozdrawiam

 9. 11/24/2019Aron says:

  Czy pośrednik transakcyjny, może być osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej? Nie jest to wtedy negowane przez ZUS?

 10. 11/25/2019Krzysztof Buczak says:

  W zasadzie aktualna jest odpowiedź udzielona powyżej. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe dla pośredników. Podejrzewam, że uzyskanie takiego ubezpieczenia nie prowadząc działalności gospodarczej byłoby niemożliwe.

  “..zasadniczo PZPN nie wymaga prowadzenia działalności gospodarczej. Teoretycznie więc możliwe jest działanie bez prowadzenia działalności, na zasadzie umów zlecenia zawieranych z klubami/zawodnikami, ale wtedy zleceniodawca musi odprowadzać składki za zleceniobiorcę od każdej umowy. W praktyce podejrzewam, że żaden klub nie chciał by iść w taki układ przy prowizji bo ta przeważnie płatna jest na podstawie faktury i to jest prostsze dla wszystkich stron. Podejrzewam również, iż mogłoby to stanowić problem przy ubezpieczeniu, które dla pośredników jest obowiązkowe. Ubezpieczenie bowiem ma zapewnić ochronę za szkody wyrządzone przy prowadzeniu działalności w zakresie pośrednictwa. Nie chcąc prowadzić działalności gospodarczej we własnym imieniu, można założyć i zarejestrować spółkę i działać jako jej przedstawiciel/organ uprawniony do reprezentacji”.

 11. 12/28/2019Anatol Zwoliński says:

  Witam,

  czy pośrednik transakcyjny, aby na pewno nie musi prowadzić swojej działaności gospodarczej?

  Pozdrawiam.

Write a comment:

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: (#200) Provide valid app ID
Type: OAuthException
Solution: See here for how to solve this error
Copyright 2014 Kancelaria Buczak
Polityka prywatności - pliki cookie
ul. Radzikowskiego 7/3, 31-315 Kraków
NIP 94 52 071 687
Agencja Digital : hauerpower.com
studio Kraków oraz optymalizacja seo stron