REKOMPENSATA I EKWIWALENT ZA WYSZKOLENIE ZAWODNIKA (CZĘŚĆ II)

by Krzysztof Buczak on 12/29/2014

8145566760_d0a87500c7_z

W poprzedniej części skupiliśmy się na regulacjach dotyczących opłat za szkolenie zawodników w przypadku, gdy zawodnik zmieniał barwy klubowe, a klub pozyskujący należy do innego związku piłkarskiego niż klub odstępujący. W tej części artykułu skupimy się na regulacjach „krajowych” czyli ustanowionych mocą odpowiednich uchwał PZPN. W odróżnieniu od FIFA, PZPN przewidział również naliczanie opłat w przypadku zmiany przynależności klubowej przez zawodników amatorów. W związku z czym, artykuł ten może okazać się interesujący również dla rodziców piłkarzy w wieku juniorskim, których zmiana przynależności klubowej związana jest z obowiązkiem uiszczenia opłat za wyszkolenie.

Tytułem przypomnienia, w poprzedniej części artykułu wskazałem, iż kwestie ekwiwalentu za wyszkolenie są regulowane przez uchwały PZPN tj. uchwałę III/39 w sprawie statusu zawodników, występujących w polskich kubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej i uchwałę nr VIII/121 z 16 czerwca 2011 r. – zasady ustalania zryczałtowanego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statusie amatora, zawodnika profesjonalnego oraz zawodnika profesjonalnego, któremu klub nie zaoferował przedłużenia umowy kontraktowej. W dużym uproszczeniu, pierwsza z uchwał określa podstawy do ustalenia ekwiwalentu za wyszkolenie 1)aczkolwiek w sposób niewyczerpujący, druga określa jego wysokość. Należy zacząć od tego, czym jest ekwiwalent za wyszkolenie. Jest to forma wynagradzania klubu szkolącego zawodnika za rozwinięcie jego piłkarskich umiejętności. Niektórzy twierdzą, iż jest to polski odpowiednik mechanizmu solidarności. O samym mechanizmie solidarności pisałem tutaj. Uważam jednak, iż jest to twierdzenie nieuprawnione, a znacznie więcej podobieństw można znaleźć pomiędzy ekwiwalentem za wyszkolenie i rekompensatą za szkolenie przewidzianą przepisami FIFA, stąd też przepisy te są omawiane w jednym bloku.

§ 34 ust. 3 uchwały III/39 stanowi, że jeżeli zawodnik, który nie ukończył 23 roku życia zmienia klub to bez względu na jego status klubowi odstępującemu należy się ekwiwalent za jego wyszkolenie. Zawodnik ma status amatora jeżeli z tytułu grania w piłkę nożną nie otrzymuje wynagrodzenia, względnie jeżeli otrzymuje jedynie zwrot wydatków poniesionych w trakcie udziału w oficjalnych rozgrywkach PZPN lub/i lidze zawodowej. Zawodnikiem profesjonalnym jest natomiast osoba, która posiada z klubem umowę, zawartą wg wzoru PZPN (kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki) i zawodnik, który otrzymuje z tytułu uprawiania piłki nożnej wynagrodzenie (lub inne świadczenie pieniężne lub rzeczowe). Ostatnia zmiana przepisów, dokonana w lipcu 2014 r. przewiduje, iż ekwiwalent za wyszkolenie należy się również jeżeli zawodnik do 28 roku życia zmienia klub pod warunkiem, że klub odstępujący zaproponował mu zawarcie kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej przed ukończeniem przez niego 23 roku życia. Ekwiwalent należy się za każdy rok szkolenia zawodnika w klubie pomiędzy 9 a 23 rokiem życia. Wysokość ekwiwalentu określa odpowiednia tabela, a zasady jego obliczania są podobne jak w przypadku rekompensaty za szkolenie. Przy określaniu wysokości ekwiwalentu znaczenie mają kategoria klubu pozyskującego, wiek w jakim zawodnik grał w klubie odstępującym oraz status zawodnika.

Kluby dzieli się na kategorie od 1 do 4. Do kategorii 1 należą wyłącznie kluby ekstraklasy. Do kategorii 2 zakwalifikowano kluby I i II ligi, do kategorii 3 kluby z lig III-IV. Kluby niewymienione powyżej zakwalifikowano do kategorii 4 (w tym wszystkie kluby biorące udział w rozgrywkach futsalowych).

W przypadku zmiany klubu przez zawodnika o statusie amatora oraz zawodnika, któremu nie zaproponowano przedłużenia umowy w formie pisemnej listem poleconym co najmniej na 60 dni przed wygaśnięciem kontraktu, na co najmniej takich samych warunkach na jakich obowiązywała dotychczasowa umowa zastosowanie znajdzie tabela przedstawiona poniżej.

tabela 1

Przykładowo więc, jeżeli zawodnik o statusie amatora grał w klubie A klasy od 9 do 15 roku życia włącznie i postanowi przenieść się do klubu występującego w II lidze to klub ten obowiązany jest do zapłaty 4200 zł (3 x 200 + 3 x 1200).

Stawki w przypadku zawodnika profesjonalnego, któremu wygasł kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej i klub zaproponował mu przedłużenie umowy (w formie pisemnej listem poleconym, co najmniej na 60 dni przed wygaśnięciem kontraktu), na co najmniej takich samych warunkach finansowych i który nie przyjął złożonej propozycji oraz zawodnika o statusie amatora, któremu klub zaoferował podpisanie kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej na warunkach uwzględniających jego wiek, klasę rozgrywkową, w której występuje, a także średnie warunki finansowe wynikające z umów o profesjonalne uprawianie piłki nożnej obowiązujących w klubie i który nie przyjął złożonej propozycji kształtują się następująco:

tabela 2 tabela 3

Z opłatami z tytułu ekwiwalentu za wyszkolenie wiążę się wiele kontrowersji. Nasuwa się pytanie, czy zasadne było wprowadzenie ekwiwalentu za wyszkolenie w przypadku zawodników o statusie amatora? Tacy zawodnicy niekoniecznie wiążą swoją przyszłość z piłką nożną, a konieczność uiszczenia opłaty przy zmianie klubu, która to zmiana może przecież mieć swe źródło w przyczynach pozasportowych niejednokrotnie staje się przeszkodą, która powoduje zaprzestanie uprawiania tej dyscypliny sportu przez zawodnika. Co prawda, zgodnie z przepisami do zapłaty ekwiwalentu zobowiązany jest klub pozyskujący, ale w praktyce wobec kiepskiej sytuacji finansowej klubów sportowych (zwłaszcza tych z niższych szczebli rozgrywkowych) często rodzice młodych zawodników zmuszeni są do pokrywania tych opłat. W przypadkach kiedy rodzic jest zobowiązany do opłacania składki miesięcznej na klub, samodzielnego finansowania zakupu sprzętu sportowego i wszelkich wyjazdów treningowych, dodatkowa opłata budzi uzasadniony sprzeciw.

Kontrowersje związane z ekwiwalentem za wyszkolenie nie dotyczą tylko zawodników o statusie amatorów. Szerszej publiczności ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika kojarzy się zapewne ze sprawą Krzysztofa Danielewicza. Zawodnik ten występował w zespole Cracovii, z którą miał podpisany profesjonalny kontrakt. Umowa zawodnika wygasła 30 czerwca 2014 roku i nie została przedłużona, pomimo złożenia przez klub stosownej oferty. 26 lipca 2014 r. zawodnik kończył 23 lata i gdyby nie zmiana przepisów, o której była mowa powyżej, wprowadzona w życie 22 lipca 2014 r. nowy klub zawodnika nie musiałby płacić za zawodnika ekwiwalentu (a jedynie opłatę ryczałtową, o której mowa w osobnej uchwale). 2)uchwała nr 8/52 dot. opłaty ryczałtowej dla klubu odstępującego za zawodników pomiędzy 23 a 28 rokiem życia Podpisaniem umowy z piłkarzem był zainteresowany Śląsk Wrocław. Gdyby jednak Danielewicz trafił do Śląska to klub z Wrocławia zobowiązany byłyby do zapłaty Cracovii 160 tysięcy złotych. Dlaczego? Danielewicz występował w Cracovii 2 lata pomiędzy 22 a 23 rokiem życia. Cracovia przed wygaśnięciem kontraktu złożyła mu propozycję przedłużenia umowy. Po ostatniej zmianie przepisów, za zawodnika, któremu przed ukończeniem 23 roku życia zaproponowano przedłużenie umowy i który zmienia barwy klubowe przed ukończeniem 28 lat należy się ekwiwalent. Śląsk jest klubem ekstraklasy, a więc klubem sklasyfikowanym w kategorii pierwszej. Stawka roczna ekwiwalentu za zawodnika w wieku pomiędzy 18 a 23 rokiem życia, przechodzącym do klubu pierwszej kategorii wynosi 80.000 zł. Krzysztof Danielewicz trafił jednak do Sokoła Marcinkowice, co musiało budzić zdziwienie, zważywszy, iż jest to klub z klasy okręgowej. W klubie tym nie zagrał ani jednego meczu i niedługo później trafił właśnie do Śląska Wrocław. Należy pamiętać, iż wysokość ekwiwalentu zależy od kategorii klubu pozyskującego, dlatego też Sokół Marcinkowice zapłacił Cracovii 8.000 zł, a to z uwagi na fakt, iż jest klubem sklasyfikowanym w kategorii czwartej. Cracovia zarzuciła oczywiście pozorność tej transakcji i skierowała sprawę przed Komisję ds. Ustalenia Ekwiwalentu za Wyszkolenie PZPN.

W prasie i mediach internetowych pojawiły się jednak sprzeczne wersje, co do warunków przejścia Danielewicza z Sokoła do Śląska. Niektóre źródła podają, że Danielewicz trafił z Sokoła do Śląska na zasadzie transferu definitywnego, inne, iż został jedynie wypożyczony. Za tą drugą wersją przemawia rozstrzygnięcie samej Komisji, która uznała, iż Cracovii należy się jedynie 8 tysięcy ekwiwalentu. Pkt 6 uchwały VIII/121 przewiduje, że w przypadku gdy zawodnik, za którego zapłacono ekwiwalent za wyszkolenie zmienia klub w okresie pomiędzy 1-12 miesiącem od momentu wypłaty opłaty ryczałtowej ostatni klub jest zobowiązany do zapłaty 80 % różnicy pomiędzy opłatą ryczałtową, którą otrzymał klub macierzysty, a opłatą którą otrzymałby w przypadku zmiany bezpośredniej zmiany przynależności. W przypadku więc, gdyby transfer do Śląska był transferem definitywnym, a nie tylko czasowym (wypożyczenie) Cracovii należałoby się dodatkowo 121.600 zł. Cracovia zapowiedziała odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej.

Przywołana sytuacja stanowi przykład tzw. „Bridge Transfer” (transfer mostowy) w polskich warunkach. Nie ulega raczej wątpliwości, że przejście Danielewicza do klubu z klasy okręgowej, a dopiero następczo do klubu ekstraklasy było działaniem nakierowanym na cel, jakim było zmniejszenie należnej opłaty z tytułu ekwiwalentu za wyszkolenie. Trzeba dodać, iż jak na razie skutecznym. Z drugiej jednak strony FIFA rozpoczęła karanie za tego typu działania.

 

Photo credit: DrabikPany / iW / CC BY

References   [ + ]

1. aczkolwiek w sposób niewyczerpujący
2. uchwała nr 8/52 dot. opłaty ryczałtowej dla klubu odstępującego za zawodników pomiędzy 23 a 28 rokiem życia

25 komentarzy

 1. 09/15/2015Andrzej says:

  A jak rozumieć punkt 9 Uchwała nr VIII/121 z dnia 16 czerwca 2011, zm. U nr VIII/137 z 14.07.2015 r. W przypadku zmiany przynależności klubowej zawodnika do klubu pozostającego w ścisłym związku prawnym, personalnym i organizacyjno – finansowym z klubem zakwalifikowanym do wyższej kategorii (np. akademia piłkarska, klub związany umową o współpracę w zakresie szkolenia młodzieży), klub pozyskujący jest zobowiązany do uiszczenia opłaty ryczałtowej wyliczonej w oparciu o stawki określone dla klubu wyższej kategorii. W przypadku zmiany przynależności klubowej pomiędzy podmiotami wskazanymi powyżej, nie są pobierane opłaty za zarejestrowanie i wyrejestrowanie zawodnika oraz inne opłaty związane z tym transferem.
  Czytam, czytam i za nic nie mogę zrozumieć. Proszę, o krótki komentarz.

 2. 09/16/2015Krzysztof Buczak says:

  Wskazany przez Pana przepis odnosi się do sytuacji gdy zawodnik pozyskiwany jest np. do akademii klubu piłkarskiego grającego w ekstraklasie, wtedy ekwiwalent winien być liczony tak jakby klubem pozyskującym był klub ekstraklasowy, a nie akademia, która przykładowo ma drużynę w trzeciej lidze. Dalsza część przepisu odnosi się natomiast do sytuacji gdy piłkarz ten przechodzi z akademii do pierwszego zespołu, wtedy żadne opłaty nie są pobierane.Podejrzewam, iż przepis miał zabezpieczać związek przed sytuacją, w której kluby pozyskiwałyby zawodników do akademii, a następnie od razu przenosiły do pierwszej drużyny celem obniżenia kwoty ekwiwalentu. Jednocześnie skoro przy pozyskiwaniu zawodnika akademia zobowiązana jest do zapłaty ekwiwalentu wg stawek klubu, z którym pozostaje w związku prawnym, personalnym etc., to konieczne było zastrzeżenie, iż przejście zawodnika pomiędzy tymi podmiotami (akademią i klubem) jest zwolnione z opłat, inaczej ekwiwalent za takiego piłkarza byłby niejako podwójny. Pozdrawiam

 3. 09/18/2015Andrzej says:

  Dziękuję serdecznie za rzeczowe wyjaśnienie tej kwestii. Pozdrawiam

 4. 12/12/2015monika says:

  mam problem i prosze o pomoc i porade, moj syn ma11 lat i chce przejść do innego klubu w mieście. Klub macierzysty nie pozwala mu na treningi do momentu uregulowania ekwiwalenty przez klub pozyskujący w wys.250 zł. , po wpłacie musi wypisać zwolnienie i dopiero dziecko może iść na trening do innego klubu.Czy w przypadku dziecka obowiązują takie przepisy? Za treningi płaciliśmy 70 zł za miesiąc. Na stronie klubu jest taka informacje ”
  Informujemy iż rodzic płacąc za swoje dziecko ma zapewnione przez Klub:
  opiekę trenera, wynajęcie bazy treningowej na treningi i mecze mistrzowskie, ubezpieczenie, badania lekarskie, opiekę medyczną na meczach mistrzowskich, transport na mecze mistrzowskie, sędziów na mecze mistrzowskie i turnieje, opłatę zgłoszeniową drużyny do rozgrywek OZPN, opłatę zgłoszenia indywidualnego każdego zawodnika do rozgrywek, sprzęt do treningu i meczu oraz co chyba najważniejsze możliwość rozwoju psycho-fizycznego”.
  Czy 11 latek za udział w treningu w obcym klubie może być zawieszone ?Cała sytuacja nas przerasta a dziecko nie trenuje już trzeci tydzień…pozdrawiam i dziękuje za pomoc

 5. 12/16/2015Krzysztof Buczak says:

  Pani Moniko, ekwiwalent należny jest niezależnie od statusu zawodnika (amator/piłkarz profesjonalny), status zawodnika wpływa jedynie na wysokość ekwiwalentu. Ekwiwalent należny jest za lata szkolenia począwszy od 9 roku życia, a więc kwestia dotyczy również Pani syna. Jednakże do zapłaty ekwiwalentu zobowiązany jest klub pozyskujący, a nie zawodnik. Brak zapłaty ekwiwalentu nie powoduje zawieszenia zawodnika, może natomiast spowodować zweryfikowanie wyników nowej drużyny jako walkowery, jeżeli syn wystąpi w nowym zespole przed zapłatą ekwiwalentu.

 6. 07/13/2016Mikołaj says:

  Witam, czy ekwiwalent za zawodnika jest przymusowy, czy klub po prostu może się starać o uzyskanie płatności?

 7. 07/18/2016Krzysztof Buczak says:

  Po stronie klubu odstępującego jest uprawnienie do skutecznego dochodzenia ekwiwalentu, ale oczywiście to klub decyduje czy występuje z roszczeniem czy też nie.

 8. 08/9/2016Sebastian says:

  Czy jest jakiś okres po upływie którego zawodnik amator, ktory nie podpisał karty amatora na kolejny sezon, jes zwolniony z uiszczenia ekwiwalentu ? Np. nie grając przez rok, nie bedąc zgloszonym do rozgrywek, jestesmy wolni od tej opłaty ?

 9. 08/26/2016Dariusz says:

  Proszę o informację czy Cracovia uzyskała jakiś korzystny wyrok ? Pytam gdyż zjawisko staje się powszechne także w niższych ligach i dotknęło nasz klub – wykupuje zawodnika klub B – klasy i wypożycza do III ligi korzystając na różnicy ekwiwalentu

 10. 08/29/2016Krzysztof Buczak says:

  Panie Dariuszu, spróbuje ustalić jak zakończyła się sprawa. Aczkolwiek uważam, iż każdy taki przypadek warto poddawać pod rozstrzygnięcie organów PZPN.

 11. 11/10/2016Andy says:

  Czy jest jakiś okres po upływie którego zawodnik amator, który wypowiedział klubowi umowę, jest zwolniony z uiszczenia ekwiwalentu ? Np. nie grając przez rok, nie bedąc zgloszonym do rozgrywek, jestesmy wolni od tej opłaty ?

 12. 04/8/2017Wojciech says:

  Witam,
  Czy jest jakakolwiek szansa na nie płacenie ekwiwalentu, jeżeli udowodnimy, że klub rzeczywiście nie dokładał się w zasadzie nic do szkolenia? Składki miesięczne, wyjazdy na obozy i turnieje, sprzęt sportowy, wyjazdy na sparingi, wszystko płacili rodzice i trudno zrozumieć dlaczego klub ma otrzymać teraz za 14 latka np. 10.000 zł. Chłopak jest wyróżniający ale jak to się mówi na ten moment “ńie wybitny” i na pewno klub, który chciałby żeby syn grał u nich nie zapłaci takiej kwoty, wygląda to tak, że ja jako rodzic musiałbym to zapłacić, żeby chłopak dalej się rozwijał.
  Trudna sytuacja bo wygląda to tak, że jesteśmy “więźniami” klubu i tej całej sytuacji.
  Można coś na drodze prawnej z tym zrobić?

 13. 04/10/2017Krzysztof Buczak says:

  Panie Wojciechu,
  zasadniczo przepisy związku nie przewidują takiego odstępstwa. Niemniej jednak kluby mogą wzajemnie porozumieć się w kwestii ekwiwalentu i ustalić niższą kwotę, przykładowo z określonym % od sumy odstępnego w przypadku dalszego transferu.

 14. 06/22/2017Wojciech says:

  Panie Krzysztofie,

  czy jeżeli zawodnik ukończył 23 rok życia (w klubie był przez kilka lat na zasadzie deklaracji amatora), to czy jeżeli kończy mu się deklaracja (w wieku 25-26 lat), a klub macierzysty zrezygnował z jego usług dobrowolnie, nie przedstawiając mu żadnej oferty, to czy klub pozyskujący jest zobligowany do opłaty ryczałtowej dla graczy z przedziału 23-28?

 15. 06/27/2017Ekwiwalent za wyszkolenie w sportach jeździeckich - Kancelaria Sportu says:

  […] blogu pisałem już o ekwiwalencie za wyszkolenie w piłce nożnej (tutaj). Ekwiwalent za wyszkolenie jest jednak konstrukcją dość powszechnie stosowaną w przepisach […]

 16. 11/4/2017ja says:

  witam czy jesli zawodnik podpisuje kontrakt w innym klubie zagranicznym czy sie nalezy jakis ekwiwalent dla klubu ktory go wyszkolil? np.zawodnik gral w klubie ekstraklasowymskonczyl mu sie kontrakt zmienil barwy na klub zagraniczny czy nalezy sie dla klubu w ktorym pierwszy raz kopnol pilke jakis ekwiwalent?

 17. 11/4/2017ja says:

  witam czy jeśli zawodnik podpisuje kontrakt w innym klubie zagranicznym czy sie należy jakiś ekwiwalent dla klubu który go wyszkolił? np.zawodnik grał w klubie ekstra klasowym skończył mu się kontrakt zmienił barwy na klub zagraniczny czy należy się dla klubu w którym pierwszy raz kopnął piłkę jakiś ekwiwalent?

 18. 11/6/2017Krzysztof Buczak says:

  Dzień dobry,

  jeżeli zawodnik przechodzi do zagranicznego klubu jako zawodnik wolny i kontrakt, który podpisuje w zagranicznym klubie nie jest jego pierwszym profesjonalnym kontraktem, to klubom szkolącym nie należy się rekompensata za szkolenie.

 19. 11/23/2017Michał says:

  Dzień dobry,
  w jakim terminie klub oddający zawodnika (wiek 11 lat) powinien wystąpić o ekwiwalent i po jakim czasie traci już prawo do roszczenia?

 20. 01/10/2018Szymon says:

  Witam
  Co zrobić gdy klub zmusił zawodnika w wieku 13 lat do rezygnacji z treningów (a co za tym idzie z członkostwa w klubie) ponieważ nie rokował a jednocześnie nie pozwala mu grać w innym klubie ponieważ nie zapłacił klub ryczałtu za wyszkolenie?

 21. 01/11/2018Piotr says:

  Dzień dobry,
  Przepisy o ekwiwalencie są dość sztywne, ale czy są jakieś aktualne (2017/2018) zalecenia w tym zakresie. Chodzi mi o sytuację, gdy klub, w którym syn trenował (jako kontynuację klasy sportowej 4-6) stracił możliwość występowania w roczniku syna (to był najwyższy prowadzony rocznik) ze względu na rezygnację innych zawodników (z różnych powodów). Nie ma możliwości dalszego udziału w rozgrywkach na tym poziomie wiekowym. Klub prowadzi działalność w oparciu o skladki rodziców.

 22. 01/11/2018Krzysztof Buczak says:

  W przypadku pytań dotyczących konkretnych sytuacji faktycznych, zachęcam do kontaktu z kancelarią poprzez formularz porady on-line, za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie.

 23. 01/26/2018Rafał Raczyński says:

  witam syn rok temu zmienił klub mając 11 lat przeszedł do innej druzyny z innego miasta…Za ekwiwalent zapłaciłem sam, nie klub bo nie było go stać(czy to zgodne z prawem?) następnie po roku czasu na koniec sezonu dostaliśmy deklaracje i kazano ja podpisać, w między czasie syn dostał ofertę z drużyny gdzie ma świetne warunki do rozwoju i brak jakich koilwiek składek…,,Klub”GS bardzo się zdenerwował , ale zgodził się zna wypożyczenie (200) zł za 6 miesięcy (chłopiec 11 lat ) jeden sezon w drużynie!!!!!Po zakończeniu wypożyczenia koniec roku ubiegłego trener zapytał o transfer definitywny chłopca ala klubu w którym grał rok, następnie złodziejski prezes zażądał za zawodnika 12!!!!!letniego 1200 zł…czy jest to zgodne z prawem ????((((mam pytanie odnośnie to ze za ekwiwalent musiałem zapłaciś sam przechodząc z pierwszej drużyny jak i to że woła za zawodnika taka sumę ????Prosze o szybką odpowiedź …

 24. 01/29/2018Krzysztof Buczak says:

  W przypadku pytań dotyczących konkretnych sytuacji faktycznych, zachęcam do kontaktu z kancelarią poprzez formularz porady on-line, za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie.

 25. 10/30/2018Radosław says:

  Dzień dobry,

  Mam pytanie o możliwość zablokowania przez klub transferu . Mój syn ma 11 lat i chcemy zmienić klub po zakończeniu ostatniej kolejki ligowej MZPN – 3 listopada. Wiemy że okienko transferowe zaczyna się dopiero w 2019r jednakże chcielibyśmy aby syn rozpoczął treningi w nowym klubie z dniem 4 listopada.
  Prezes obecnego klubu nie wyraża zgody na takie odejście. Zaznaczam, iż nie podpisywaliśmy żadnej deklaracji gry amatora . Czy w przypadku podjęcia treningów przez syna po 4 listopada w nowym klubie grozi mu ewentualne zawieszenie w prawach zawodnika ? Syn nie będzie brał udziału w żadnych oficjalnych meczach federacji krajowej do czasu oficjalnego transfeu w 2019r.

Write a comment:

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: (#200) Provide valid app ID
Type: OAuthException
Solution: See here for how to solve this error
Copyright 2014 Kancelaria Buczak
Polityka prywatności - pliki cookie
ul. Radzikowskiego 7/3, 31-315 Kraków
NIP 94 52 071 687
Agencja Digital : hauerpower.com
studio Kraków oraz optymalizacja seo stron